Πιστοποίηση MEC

Τι είναι το Moodle Educator Certificate (MEC);

MEC είναι τα αρχικά για το Moodle Educator Certificate, το ΝΕΟ επίσημο πρόγραμμα πιστοποίησης εκπαιδευτών στην χρήση των εργαλείων του Moodle σε 6 (με πιθανότητα επέκτασης σε 22) ψηφιακές δεξιότητες.

Το MEC αντικαθιστά το MCCC που είναι τα αρχικά για το Moodle Course Creator Certificate, το πρόγραμμα πιστοποίησης στη χρήση του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων (CMS) Moodle στον σχεδιασμό, δημιουργία, διανομή και διαχείριση μαθημάτων.

Επισήμως, η διαφορά έγκειται στο ότι το Πρόγραμμα MEC απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν το Moodle για να αντιμετωπίσουν σαφώς προσδιορισμένα αιτήματα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής / μαθησιακής διαδικασίας. Αντίθετα το MCCC θεωρείται ότι απαιτούσε περισσότερες τεχνικές δεξιότητες και πιθανώς λιγότερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις από το MEC.

Επί της στοχοθεσίας, το MEC είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ, εναρμονισμένο στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές δεξιότητες των Εκπαιδευτών (DigCompEdu) και τους Βασικούς Πυλώνες εκπαίδευσης της UNESCO, σε αντιδιαστολή με το MCCC που διέθετε ένα, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ, καλά οργανωμένο σύνολο αναμενομένων αποτελεσμάτων που αφορούσαν δεξιότητες στη χρήση εργαλείων του Moodle στον «πραγματικό κόσμο».

Φαίνεται ότι το MEC είναι ένα μοντέρνο πρόγραμμα εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευτών και χρησιμοποιεί το Moodle ως το όχημα για την επίτευξη των ικανοτήτων. Πρακτικά, η διδακτική προσέγγιση έχει αντίκτυπο στα Moodle εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εύλογο ότι μια εκπαιδευτική διαδικασία υψηλού επιπέδου απαιτεί και αντίστοιχη υψηλού επιπέδου αξιοποίηση των Moodle εργαλείων, αυτό είναι εκείνο το σημείο που θέτει εν αμφιβόλω την επίσημη διαπίστωση, ότι το MEC απαιτεί λιγότερες τεχνικές δεξιότητες απ’ ότι το MCCC.

Πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις, το πρόγραμμα MEC βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είχα τη χαρά να συμμετάσχω στον πρώτο γύρο όπου κι ο ίδιος πιστοποιήθηκα εκ νέου ως Moodle εκπαιδευτής. Συμμετείχα ως εκπαιδευόμενος, στη διαδικασία που θα συμμετέχουν οι μελλοντικοί εκπαιδευόμενοι, μαζί με άλλους Moodle Mentors Assessors από όλον τον κόσμο. Η κοινή μας διαπίστωση ήταν ότι, όντως, το πρόγραμμα MEC απαιτεί υψηλού επιπέδου δεξιότητες διαχείρισης των εργαλείων του Moodle, πιθανότατα και υψηλότερες των αντίστοιχων του MCCC!

Συμπερασματικά το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων WIDE MEC έχει δυο συνιστώσες. Η μία εξ αυτών αφορά την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαχείρισης εργαλείων στο υψηλό εκείνο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ή οι Βασικοί Πυλώνες Εκπαίδευσης. Η άλλη αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Moodle έργων – Design Challenges που ικανοποιούν την επίτευξη καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων και αποδεικνύουν την κατοχή σε υψηλό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων που παραγράφονται στα προηγούμενα πλαίσια. Οι ψηφιακές αυτές δεξιότητες είναι οι:

 • Στρατηγικές αξιολόγησης - Assessment strategies

Στοίχιση μαθησιακών στόχων και δραστηριοτήτων με το κατάλληλο Moodle εργαλείο αξιολόγησης.

 • Ολιστική χρήση του Moodle - Integrating Moodle

Καινοτόμοι μέθοδοι χρήσης του Moodle για την ανασκόπηση της προόδου και την επικαιροποίηση των μελλοντικών μαθησιακών διαδικασιών

 • Διευκόλυνση προσβασιμότητας - Facilitating accessibility

Απόκριση στις ποικίλες ανάγκες των εκπαιδευομένων και να διασφάλιση της προσβασιμότητας στους μαθησιακούς πόρους και δραστηριότητες

 • Οργάνωση διδασκαλίας - Creating instruction

Διαχείριση περιεχομένου και διδακτικών παρεμβάσεων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που υλοποιούν τους μαθησιακούς στόχους

 • Εκμετάλλευση αναδράσεων - Gathering feedback

Παρακολούθηση της απόδοσης για την παροχή ανατροφοδότησης και την ενημέρωση μελλοντικών μαθησιακών διαδικασιών

 • Συνεργατική μάθηση - Collaborative learning

Ενεργοποίηση της ανταλλαγής γνώσεων και πόρων για την προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευομένων και της μάθησης από ομοτίμους

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης WIDE MEC είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκπαιδευμένου

 • Παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, σε διάφορες μορφές (κείμενο, βίντεο, σύνδεσμοι, scorms) και δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να «κινείται» μέσα σε αυτό ανάλογα με το πόσο κατέχει κάθε γνωστικό αντικείμενο
 • Παρέχει δυνατότητες αυτο-αξιολόγησης και αναστοχασμού για το βαθμό κατάκτησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
 • Παρέχει ένα στέρεο σύστημα αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος WIDE MEC διευκολύνουμε τον εκπαιδευόμενο να σχεδιάσει τις 12 απαιτούμενες εργασίες (Design challenges) στο γνωστικό αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και τον καθοδηγούμε να τις υλοποιήσει πλήρως στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιολόγησης (mastery level)

Αν κρατήσουμε, για μια τελευταία εικόνα, τον παραλληλισμό Moodle=Όχημα και Πλαίσιο Ψηφιακών δεξιοτήτων = Ταξίδι, τότε ένας πιστοποιημένος Moodle Educator είναι ο άριστος οδηγός που θα οδηγεί με επιτυχία το όχημά του σε όλες τις διαδρομές του ταξιδιού!

Σκοπός του προγράμματος WIDE MEC

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση στου MEC με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Δεύτερος και σημαντικότερος σκοπός είναι να διευκολύνει τους συμμετέχοντες να παράξουν το δικό τους εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλο για την υποβολή των 12 Design Challenges.

Έμμεσοι στόχοι του προγράμματος είναι η κατοχή των Moodle εργαλείων και των Πλαισίων δεξιοτήτων στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που το Moodle είναι, ή επιθυμούν να γίνει, μέρος της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές στην άτυπη ή στη εταιρική εκπαίδευση.

Απευθύνεται επίσης σε Δημιουργούς Moodle μαθημάτων που θέλουν να στοιχίσουν τις δημιουργίες τους σε στέρεες εκπαιδευτικές βάσεις.

Δομή του προγράμματος

Το μάθημα έχει δομηθεί έτσι ώστε να:

 • Παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση χρησιμοποιώντας πηγές και δραστηριότητες του Moodle.
 • Παρέχει αναλυτικό λεξικό ορολογίας. Τα λήμματα του λεξικού υπερσυνδέονται με αυτό σε κάθε σημείο του e-learning μαθήματος που εμφανίζονται, έτσι γίνεται εύκολη η κατανόηση των όρων.
 • Παρέχει fora για την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων, την επίλυση αποριών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συνεργασία.
 • Παρέχει δημοσκοπήσεις και που καταγράφουν και δημοσιοποιούν τις απόψεις των εκπαιδευομένων για την αξία ή την ευχρηστία των εργαλείων που παρατίθενται.
 • Παρέχει μέσα αυτοαξιολόγησης που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο να αποτιμήσει τη μαθησιακή του πορεία και τον βαθμό κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Παρέχει μέσα αξιολόγησης ανάδρασης που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο να βεβαιώνεται για τη μαθησιακή του πορεία και τον βαθμό κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Παρέχει όλη την υποστήριξη για την παραγωγή των 12 Design challenges που απαιτούνται για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι το μάθημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προ-απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους υποψηφίους. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στου εκπαιδευομένους να «κινούνται γρήγορα» στα γνωστικά αντικείμενα που κατέχουν και να δίνουν περισσότερο χρόνο στα αντικείμενα που η αρχική γνώση και εμπειρία είναι περιορισμένη.

Το MEC ΔΕΝ είναι ένα τεχνικό πιστοποιητικό. Σαν «σημείο έναρξης» θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει στήσει ένα προσβάσιμο και λειτουργικό μάθημα. Αυτό το πιστοποιητικό ΔΕΝ θα καλύψει την εγκατάσταση ή τη διαχείριση των server ή των εφαρμογών του, τις ρυθμίσεις τους, τη συντήρηση, τη συνδεσιμότητα ή άλλα τεχνικά θέματα.

To MEC ΔΕΝ σας κάνει Πιστοποιημένο Τrainer του Moodle, απλά πιστοποιεί ότι γνωρίζετε σε βάθος να χειρίζεστε τις λειτουργίες της πλατφόρμας. Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές είναι ΜΟΝΟ οι επίσημοι συνεργάτες του Moodle (Moodle Partners), όπως οι εκπαιδευτές της WIDE Services.


Αν έχετε πάρει την απόφασή σας, δηλώστε συμμετοχή επιλέγοντας Εγγραφή & ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες!

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018, 2:27 μμ